ការចងក្រវ៉ាត់ក ត្រឹមតែ១០ វិនាទីរួចជាស្រេច

How to tie a tie

0
1430
How to tie a tie

តើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលមិនទាន់បានដឹងអំពីការចង់ក្រវ៉ាត់ក? ប្រហែលអាចនឹងមានមនុស្សមួយចំនួនមិនទាន់បានជ្រាបនៅឡើយ ដោយសារតែវាមានភាពសាុំញាុំបន្តិចបើសិនជាយើងមិនចាប់អារម្មណ៍ មិនថាបុគ្គលជាបុរសក្តី សំរាប់មិត្តនារីក៏គួរតែដឹងអំពីការចងក្រវ៉ាត់កនេះដើម្បីជាចំនេះដឹងផងដែរ។

សំរាប់ថ្ងៃនេះ KSPG.TV នឹងលើកយកនៃការចងក្រវ៉ាត់ក នេះមកបង្ហាញលោកអ្នកដែលអាចប្រើពេលត្រឹមតែ ១០វិនាទីប៉ុណ្ណោះ។

How to tie a tie How to tie a tie

ចង់ដឹងថាមានងាយស្រួលនឹងរហ័សកំរិតណា សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម។

https://www.youtube.com/watch?v=dd7-QG2SMQk

ប្រភព៖ YouTube Channel 5 Minute Crafts