ពេលនេះ រឿង Underworld វគ្គ Blood Wars បានចេញនៅ Trailer របស់ខ្លួនមកហើយ។ រឿង Underworld នេះ គឺជាប្រភេទ រឿងប្រយុទ្ធគ្នារវាងបិសាចជញ្ជក់ឈាម និងបិសាចចចក។ រឿងនេះ ក៏ធ្លាប់ ចេញផ្សាយម្តងរួចមកហើយក្នុងកំឡុងឆ្នាំ 2012 ដែលមានចំណង់ជើងថា Underworld វគ្គ Awakening។ ហើយសំរាប់វគ្គថ្មីនេះវិញ គឺការប្រយុទ្ធកាន់តែសាហាវ និងគួរអោយជក់ ចិត្តជាងវគ្គមុនទៅទៀត។ បើចង់ ដឹងថារឿងនេះមើលទៅគួរអោយជក់ចិត្ត និងល្អមើលយ៉ាងណា? សូមមើល Trailer ខាងក្រោម៖

Underworld
Underworld
Underworld: Blood Wars
Underworld: Blood Wars