អ្នកណាខ្លះចូលចិត្តជិះ Roller Coaster ? ចំពោះអ្នកដែលចូលចិត្តជិះ Roller Coaster ប្រាកដជាដឹងហើយថា ប្រទេសណាខ្លះដែលមាន Roller Coaster វែងជាងគេ និង ខ្ពស់ជាងគេ។ បើធ្លាប់ដឹងភាគច្រើនភ្ញៀវទេសចរណ៍ ភាគច្រើនគាត់បានធ្លាប់ជិះ និង បានស្គាល់ Roller Coaster នៅប្រទេស សង្ហិបុរី។

steel Dragon 200 steel Dragon 200 steel Dragon 200 steel Dragon 200 steel Dragon 200

ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងបាន ស្គាល់ Roller Coaster មួយទៀតដែលមានប្រវែង វែងជាងគេនៅលើពិភពលោក ក្នុងចំនោម Roller Coaster ផ្សេងទៀត គឺវាស្ថិតនៅតំបន់មួយនៃប្រទេសជប៉ុន ( Nagashima Spa Land Nagashima, Mie,Japan ) Roller Coaster មួយនេះត្រូវបានគេហៅថា World’s longest Roller Coaster –steel Dragon 2000 ដែលប្រវែង ប្រមាណ ៨១៣៣ ហ្វីត ។ ទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមទំាងអស់គ្នា ដើម្បីបានព័ត៌មានបន្ថែម…

https://www.youtube.com/watch?v=ZwotBpYzVrk