ស្ត្រីគ្រប់ៗរូបប្រាថ្នាចង់បាន រាងស្លីមស្រស់ស្អាតមិនហ៊ានញុំច្រើន ឬអាហារដែលមានផ្ទុកជាតិខ្លាញ់ អាហារជាតិប័រ តែចំពោះស្រ្តីម្នាក់នេះវិញ គាត់មានឈ្មោះថា Monica Riley មានអាយុ 27ឆ្នាំ ដែលផ្ទុយដទៃ ដែលនាងចង់ក្លាយស្ត្រីធាត់ទៅវិញ។ ដែលនាងខំញុំអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់ ប័រ និងជាតិស្ករជាដើម ដើម្បីក្លាយជាស្រ្តីដែលធាត់ជាងគេបំផុតក្នុងលោក នៅពេលនេះគាត់មានទម្ងន់ 453 គីឡូក្រាម។

Monica Riley Monica Riley Monica Riley Monica Riley Monica Riley Monica Riley Monica Riley Monica Riley

ដោយមិត្តប្រុសរបស់គាត់ជាអ្នកថែទាំនាង ហើយជាអ្នកបញ្ចុកអាហារឲ្យមិត្តស្រីរបស់គាត់ ផងដែរ។ ចង់ដឹងកាន់តែសូមទស្សនាវីដេ ក្នុងការញុំអាហាររបស់គាត់ទាំងអស់គ្នា….