អ្នកជំនាញថតបានប្រើជំនាញរបស់ពួកគាត់ក្នុងការផ្តិតយករូបថតផ្សេងៗពីគ្នា ដើម្បីថតរូបដ៏ស្រស់ស្អាត រហូតដល់អ្នកខ្លះហានប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីផ្តិតយករូបថតទាំងនោះ។ ប៉ុន្តែមានអ្នកជំនាញថតរូបជនជាតិជប៉ុនម្នាក់បាន បង្ហាញពីបច្ចេកទេសក្នុងការថតដែលមើទៅគួរឲ្យអស់សំណើចក្នុងផ្តិតយករូបថតរបស់គាត់ ដែលយើងទាំងអស់គ្នាគិតមិនដល់ នឹងវីធីសាស្រ្តដែលគាត់ប្រើ។

photography-snow photography-snow photography-snow photography-snow

ចង់ដឹងសូមទស្សនាវីដេអូអំពីសកម្មភាពថតរូបទាំងអស់គ្នា…

https://www.youtube.com/watch?v=CmI-i8QbqiU