ក្រុមចំរៀង ដែលកំពុងទាក់ទាញចំណាប់ អារម្មណ៍យុវវ័យ គឺក្រុមចំរៀង ក្មេងខ្មែរ បានបញេ្ចញវីដេអូបទចំរៀងរបស់គាត់ហើយ គឺ បទ ខូចចិត្ត រង់ចាំយូរហើយមែនទេ ? តោះចង់ដឹងថា ឡូុយប៉ុនណា សូមទស្សនាទាំងអស់គ្នា។

ក្មេងខ្មែរ

https://www.youtube.com/watch?v=YHRVckNmkdo

ប្រភព៖ YouTube Channel PUNLEUR-ពន្លឺ( Khmer rapper)