នៅក្មេងសោះ ពូកែជិះម៉ូតូយ៉ាងនឹងទៅហើយ!!!

យើងធ្លាប់តែឃើញមនុស្សពេញវ័យជិះម៉ូតូ និងបញ្ចេញសមត្ថិភាពផ្សេងៗ។ ប៉ុន្តែពេលនេះ មានវីដេអូមួយ ដែល បង្ហាញអំពីកូនក្មេងម្នាក់ប្រហែលជាមានអាយុ 5-6ឆ្នាំ បានជិះម៉ូតូតូចរបស់ខ្លួន និងបានបង្ហាញ នី Style ប្លែកៗ ក្នុងការជិះនេះផងដែរ។ ចំពោះវីដេអូមួយនេះ គឺមានអ្នកចុចមើលរហូតដល់ទៅ 11 លាននាក់។

capture-3 capture-1