សម្រាប់ការប្រកួតក្នុងពាន់រង្វាន់ BTV រវាងក្រុម បឹងកេតអង្គរ របស់កម្ពុជា នឹងក្រុម Becamex Binh Doung របស់វៀតណាម។ ក្នុងការប្រកួតនេះ គឺក្រុមបឹងកេតអង្គរធ្វើជាភ្ញៀវទៅសូរសុខទុក្ខ ក្រុម Becamex Binh Doung នៅទឹកដីវៀតណាម។ នៅក្នុងការប្រកួតនេះ គឺក្រុមភ្ញៀវអាចយកជ័យជំនះ ទៅលើក្រុមម្ចាស់ផ្ទះក្នុងលទ្ធផល 2-0។ បើចង់ដឹងថាការប្រកួតនេះ មានភាពស្វិតស្វាញ់យ៉ាងណា មិត្តទាំងអស់គ្នាអាចមើលវីដេអូខាងក្រោមបាន៖