ម្ចាស់បទ “Anniversary I Hate You” បានចេញនៅ official audio ថ្មីរបស់ខ្លួនហើយ ដែលមានចំណងជើង ថា “គ្មានសង្ឃឹម” ឫ “Hopeless” ។ បទថ្មីនេះទើបតែចេញក្តៅៗ មិនទាន់បានមួយផង ក៏ទទួលបាន ការគ្រាំទ្រ ពីសំណាក់មិត្តយុវវ័យយ៉ាងច្រើន។ សម្រាប់អត្ថន័យរបស់បទនេះ គឺបង្ហាញពីភាពអស់សង្ឃឹម របស់បុរសនៅ ពេលមនុស្សស្រី ដែលខ្លួនស្រលាញ់មិនបានស្រលាញ់ខ្លួន ហើយទៅស្រលាញ់ អ្នកដទៃ។ បើចង់ដឹងអោយ ច្បាស់ថាបទនេះពិរោះយ៉ាងណា អាចស្តាប់បទនេះនៅខាងក្រោមបាន៖