តារាងចំរៀង លោក Tena បានចេញនៅបងចំរៀងថ្មីរបស់គាត់ នៅក្នុង Youtube ដែលមានចំណង ជើងថា Swinger ។

Photo From Facebook Page Tena
Photo From Facebook Page Tena

គិតមកដល់ពេលនេះ បងចំរៀងថ្មីរបស់លោក ទើបតែដាក់នៅលើ Youtube បាន ត្រឹមតែ ១៥ ម៉ោងប៉ុណ្ណោះ គឺមាននាក់ចូលទៅមើលរហូតដល់ ៩ពាន់នាក់ ។