នៅក្នុងជំនួបយប់មិញរវាងក្រុម Tottenham នឹង Everton គឺបានបញ្ចប់ក្នុងលទ្ធផល ក្រុម Tottenham យកឈ្នះក្រុម Everton ក្នុងលទ្ធផល 3-2។ សម្រាប់​3 គ្រាប់របស់ Spur គឺរកបានដោយកីឡាករ Kane ចំនួន 2 គ្រាប់ ក្នុងនាទីទី​ 20 និង 56។ ចំណែក 1 គ្រាប់ទៀត គឺរកបានក្នុងនាទី 90+2 ដោយកីឡាករ Alli។ រីឯ2គ្រាប់របស់ Everton កឺរកបានដោយកីឡាករ Lukaku និង Valencia។

https://www.youtube.com/watch?v=VlUc-yFHeVo