ក្រលេកមើល ផ្ញើស្នេហ៍នៅមីនីសូតា អ៊ាម វន្នី តិចមើល

Aem Vanny
Aem Vanny

Aem Vannyនេះគឺជាមោទនភាពមួយ សំរាប់តារាចំរៀងដើមកំណើតអ្នកបាត់ដំបង ដែលជាអតីតបេក្ខជនក្នុង កម្មវិធី Cambodian  Idol លោក អ៊ាម វន្នី សំរាប់ ការថត MV និងសកម្មភាពថតដំបូងនៅក្រៅប្រទេសដែលជាស្នាដៃ និពន្ធមិនចំលងពីបរទេស។

អ្នកណាខ្លះជា Fans ជារបស់គាត់ មោះស្តាប់ទាំងអស់គ្នា

https://www.youtube.com/watch?v=iRJdZ7MtcPs

ប្រភពពី YouTube Channel