ប្លែករហូតម៉ង ? ឃើញហើយអ្នកណាមិនស្រក់ទឹកមាត់ ???

ប្រហិតសាច់គោខ្មែរ ភ្នំភ្លើងគ្រឿង

ប្រហិតសាច់គោខ្មែរ ភ្នំភ្លើងគ្រឿង តម្លៃ ២០០០០៛ ក្នុងមួយឆ្នាំង ជាប្រភេទសាច់គោដែលធ្វើដោយខ្លួន យកប្រភេទសាច់ល្អ និងមានអនាម័យខ្ពស់។

ហាង Volcano Meatball King
ទូរស័ព្ទ៖ 070 53 55 33 | 010 62 62 06
ទីតាំងៈ ជិតសាលា IFL, ខាងក្រោយ Domino Pizza, លើផ្លូវលេខ 118

www.kspg.tv The Leading Online TV in Cambodia. Watch better. Live Better.
www.facebook.com/kohsantepheap