ទោះបីមាន សុភាពនារីមួយចំនួនតូច មិនសូវចូលចិត្តផាត់មុខ ជាប្រចាំយ៉ាងណាក្តី ប៉ុន្តែបើសិនជាលោកអ្នក បានទស្សនាវីដេអូ មួយនេះហើយលោកអ្នកគួរតែស្វែងយល់ តិចមើល

Everyday look
Abby Lim Facebook Page

បើសិនជាអ្នកផាត់មុខបែបសាមញ្ញ និង ងាយស្រួលបែបនេះរាល់ថ្ងៃមានអីទៅពិបាកណ៎ ហើយបានស្អាតរាល់ថ្ងៃថែមទៀតផង តោះអនុវត្តទាំងអស់គ្នា ?

Abby Lim Facebook Page
Abby Lim Facebook Page

ប្រភពពី YouTube Channel Abby Pinapharasith