​​ក្បាច់​គុន​ល្បុក្កតោ​ ត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងជាការថែរក្សាអត្តសញ្ញាណក្បាច់ គុនបុរាណខ្មែរ ជាការផ្សាព្វផ្សាយអោយបានល្បីល្បាញ ការហ្វឹកហាត់ផ្ទាល់ និងផ្តល់ការលេងកម្សាន្ត ហើយថែមទាំងទទួលបាននូវអត្តប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់រាងកាយ ស្មារតី ភាពរហ័សរហួន ភាពបត់បែននៃរាងកាយទាំងមូលផងដែរ។

ក្បាច់​គុន​ល្បុក្កតោ
ក្បាច់​គុន​ល្បុក្កតោ
ក្បាច់​គុន​ល្បុក្កតោ
ក្បាច់​គុន​ល្បុក្កតោ
ក្បាច់​គុន​ល្បុក្កតោ
ក្បាច់​គុន​ល្បុក្កតោ
ក្បាច់​គុន​ល្បុក្កតោ
ក្បាច់​គុន​ល្បុក្កតោ

ដោយសារហេតុផលទាំងនេះបានធ្វើអោយស្រ្តីដែលគាត់បានហាត់ក្បាច់គុនល្បុក្កតោ មានភាពរហ័សរហួន ម៉ាំទាំ អង់អាចដូចរូបភាពខាងក្រោមនេះចឹង។ កុំ​អោយ​ខាត​ពេល​យូរ​ តោះ​មក​​ទស្សនា​រូបភាព​ដ៏​ជក់​ចិត្ត​នៃ​ការ​សំដែង​​ក្បាច់​គុណ​ល្បុក្កតោ​ខ្មែរ​ របស់ស្រីៗម្តងមើល​៖​​​​​​​

ក្បាច់​គុន​ល្បុក្កតោ
ក្បាច់​គុន​ល្បុក្កតោ
ក្បាច់​គុន​ល្បុក្កតោ
ក្បាច់​គុន​ល្បុក្កតោ
ក្បាច់​គុន​ល្បុក្កតោ
ក្បាច់​គុន​ល្បុក្កតោ
ក្បាច់​គុន​ល្បុក្កតោ
ក្បាច់​គុន​ល្បុក្កតោ
ក្បាច់​គុន​ល្បុក្កតោ
ក្បាច់​គុន​ល្បុក្កតោ
ក្បាច់​គុន​ល្បុក្កតោ
ក្បាច់​គុន​ល្បុក្កតោ
ក្បាច់​គុន​ល្បុក្កតោ
ក្បាច់​គុន​ល្បុក្កតោ
ក្បាច់​គុន​ល្បុក្កតោ
ក្បាច់​គុន​ល្បុក្កតោ
ក្បាច់​គុន​ល្បុក្កតោ
ក្បាច់​គុន​ល្បុក្កតោ
ក្បាច់​គុន​ល្បុក្កតោ
ក្បាច់​គុន​ល្បុក្កតោ
ក្បាច់​គុន​ល្បុក្កតោ
ក្បាច់​គុន​ល្បុក្កតោ
ក្បាច់​គុន​ល្បុក្កតោ
ក្បាច់​គុន​ល្បុក្កតោ
ក្បាច់​គុន​ល្បុក្កតោ
ក្បាច់​គុន​ល្បុក្កតោ
ក្បាច់​គុន​ល្បុក្កតោ
ក្បាច់​គុន​ល្បុក្កតោ
ក្បាច់​គុន​ល្បុក្កតោ
ក្បាច់​គុន​ល្បុក្កតោ
ក្បាច់​គុន​ល្បុក្កតោ
ក្បាច់​គុន​ល្បុក្កតោ