ឈុតក្រៅឆាក ក្នុងរឿង Captain America

នៅថ្ងៃមុន KSPG.TV ក៏បានលើកយក Trailer រឿង Captain America មកបង្ហាញរួចម្តងហើយ ដែលរឿងនេះមានសាច់រឿងប្រយុទ្ធគ្នាជាច្រើន។ ហើយរឿង Captain America ក៏បានចាក់បញ្ចាំងក្នុងរោងកុនជុំវិញពិភពលោករួចមកហើយដែរ តែថ្ងៃនេះយើងសូមលើកយក បច្ចេកទេសក្នុងការរៀបចំប្លង់ និងថតក្រៅ ឆាកខ្លះៗមកបង្ហាញ វិញម្តង។

Captain America
Captain America
Captain America
Captain America

សូមទស្សនាវីដេអូ ឈុតក្រៅឆាក ក្នុងរឿង Captain America

https://www.youtube.com/watch?v=ZGRO0M3PDzk