កាលពីវីដអូកន្លងមក KSPG.TV បានបង្ហាញលោកអ្នករួចមកហើយពីលំដាប់លំដោយ និងតិចនិកនៃការហាត់ប្រាណអោយបានត្រឹមត្រូវ។ ការបង្ហាញលោកអ្នកនូវភាគមុនមនវិធីកំដៅសាច់ដុំ ( Body Warm Up ) ការហាត់ប្រាណផ្នែកខាងក្រោម (Bottom Up) ការហាត់ប្រាណផ្នែកខាងលើ (Upper Body) ។

Fit Week
Fit Week

យ៉ាងណាមិញការត្រឡប់មកវិញនេះ ជាការបង្ហាញលោកអ្នកពីការបញ្ចប់នៃការហាត់ប្រាណ ជាការពិតណាស់អាម្មណ៍ហត់នឿយ ក្រោយពីហាត់ប្រាណ វាពិតជាលទ្ធផលនៃជាតិពុលនៅខាងក្នុងរាងកាយ របស់លោកអ្នក។

អ៊ុំ ថារ័ត្ន
អ៊ុំ ថារ័ត្ន
Fit Week
Fit Week

ដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងនឹង បង្ហាញពីជំហានបន្ទាប់ពីការហាត់ប្រាណរួចជាមួយ ជើងឯក TharothOum Sam សំរាប់លោកអ្នក។ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា ។

វីដេអូ