រឿងដែលគួរអស្ចារ្យមួយសំរាប់ក្រុម Dude Perfect កាលពីម្សិលមិញ គឺអាចទទួលបាន Guinness World Records រហូតដល់ទៅ១១ ពីកីឡាបាល់បោះ។

Dude Perfect
Dude Perfect
Dude Perfect
Dude Perfect

លើសពីនេះទៀត វីដេអូសកម្មភាពរបស់ក្រុមគាត់ ទើបតែដាក់បញ្ចូលក្នុង YouTube គឺមានអ្នកចូលទៅមើលរហូតដល់ទៅជិត ៤លាននាក់បាត់ទៅហើយ។