យើងប្រហែលជាធ្លាប់ឃើញហើយមែនអត់ មឹក3Dដែលល្បីពេញសង្គមហ្វេសប៊ុកនោះអី ឥឡូវវាចេញជារូបរាងថ្មីមួយទៀតហើយ គឺមឹកទឹកផាកឡូវ ។

ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ

មឹកទឹកភាកឡូវរាងCute មួយនេះ គឺជាការឆ្នៃប្រឌិតនូវរសជាតិមួយផ្សេងទៀតខុសពីមឹក3D ឬមឹកពឹងពាងដែលលោកអ្នកបានស្គាល់ វាត្រូវបានឆ្នៃថ្មី ដោយស្នាដៃចុងភៅកូនខ្មែរ ដែលផ្សំគ្រឿងបែបភាកឡូវ ធ្វើអោយមឹកកាន់តែមានរសជាតិថ្មី ។

ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ

 

ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ហាង មីទាញតុងយ៉ាំហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ

មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេ ចុងភៅកូនខ្មែរម្នាក់នេះក៏មានឆ្នៃមុខម្ហូបផ្សេងទៀតដែរ ដូចជា មឹកអប់ ក្តាមចំហុយឡាំងស៊ឺង ក្រូចអប់ភាកឡូវនឹងមានមុខម្ហូបជាច្រើនមុខទៀត ដែលមានតំលៃសមរម្យ លោកអ្នកចំនាយតិចតូចជួបជុំជាមួយក្រុមគ្រួសារនឹងមិត្តភក្របានយ៉ាងសប្បាយ។

ហាង មីទាញតុងយាុំ
Tel: 061​​ ​31 66 83​​​​​ / 098​​ 31 66 83
ទីតាំង៖ ផ្លូវ ១២២ សន្ធរម៉ុក ប្លុកខាងក្រោយ Tous Les Jours កម្ពុជាក្រោម

វីដេអូ