នេះគ្រាន់តែជាការច្នៃប្រឌិតបន្តិចបន្តួច សំរាប់អ្នកប្រសិនបើអ្នកចង់ផ្លាស់ប្តូរ ឆ្នាំងសាកលោកអ្នកអោយកាន់ តែប្លែក ពីគេមានចំណាំរចនាបទរបស់ខ្លួនឯង ។ ដោយគ្រាន់តែត្រូវការ របស់ប្រើប្រាស់បន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះ ។

DIY Phone Charger
DIY Phone Charger
DIY Phone Charger
DIY Phone Charger
DIY Phone Charger
DIY Phone Charger
DIY Phone Charger
DIY Phone Charger

ដូច្នេះសាកល្បងច្នៃវាទាំងអស់គ្នា ប្រហែលជាអ្នកអាចធ្វើកាន់តែស្អាតជាងនេះក៏ថាបាន

DIY Phone Charger
DIY Phone Charger

ប្រភពពី YouTube Channel  Shelby Church

ប្រភពពី YouTube Channel HGTV Handmade