តោះ! មើលការផលិត រថយន្ត Rolls Royce ទាំងអស់គ្នា

តោះ! មើលការផលិត Rolls Royce ទាំងអស់គ្នា

យើងបានដឹងហើយថា ប្រភេទរថយន្ត Rolls Royce ជាប្រភេទរថយន្តដែលមានតម្លៃថ្លៃកប់ពពក។ យើងទាំងអស់គ្នាក៏ចង់ដឹងពីការផលិតរថយន្តនេះដោយរបៀបណា ថាហេតុអ្វីបានជារថយន្តប្រភេទនេះមានតម្លៃថ្លៃខ្លាំងម៉្លេះ?
តោះមើលការផលិតទាំងអស់គ្នា!

Rolls Royce
Rolls Royce
Rolls Royce
Rolls Royce
Rolls Royce
Rolls Royce

https://www.youtube.com/watch?v=AmOhBnBoftk