តុក្កតា Larva បានចេញវគ្គថ្មីទៀតហើយ ដែលមានចំណងជើងថា Strange Larva ។ នៅក្នុងវគ្គថ្មីនេះ យើងអាចឃើញតុក្កតា Larva ផ្លាស់ប្តូររូបរៀងទៅជា Spider Larva, The Flash និងទេពមច្ចាទៀតផង។ ចង់ដឹងថាការផ្លាស់ទៅជាមនុស្សចម្លែក តាមរបៀបណា។ សូមមើលនៅវីដេអូ ខាងក្រោម…