នៅក្នុងវីដេអូនេះ គឺបានបង្ហាញអំពីសកម្មភាពរបស់មនុស្ស ក្នុងការបំពុលផែនដី។

Earthហើយក៏បានបង្ហាញ អំពីសកម្មភាពវិធីក្នុងការសង្គ្រោះផែនដីផងដែរ។ ដូច្នេះ សូមមិត្តទាំងអស់គ្នាចំណាយ ពេលបន្តិចដើម្បី មើលវីដេអូមួយនេះ។

Earth

អត្តបទ៖ Mr. Ravy Jack