ការថែរក្សាកែងជើងក៏ជារឿងមួយដែលយើងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់បន្ទាប់ពីការថែរក្សាសម្រស់។​វីដេអូខាងក្រោមនេះជាវិធីកាត់បន្ថយការប្រេះកែងជើងរបស់អ្នកបានក្នុងរយៈពេលបីថ្ងៃ​។​ ងាយៗ ហើយមានប្រសិទ្ធភាព ដូច្នេះសម្រាប់អ្នកប្រេះកែងជើងគួរតែសាកល្បងវិធីងាយៗទាំងនេះបាន។

ប្រភព YouTube Channel :  SHORT TIME SECRET