ចាប់ពីថ្ងៃទី 14 ខែ កញ្ញា 2018 នេះរោងភាពយន្តលេជេនបានធ្វើការបើកដំណើរការសាកល្បងសម្រាប់សាខាទី6 គឺលេជេនហេរីថេក វ៉ក (Legend Heritage Walk)។

សម្រាប់លោកអ្នកដែលជាហ្វេននិងតែងតែនិយមគាំទ្រ រោងភាពយន្តលេជេននៅឯខេត្តសៀមរាបទាំងអស់ពេលនេះលេជេនបានមកដល់ខេត្តសៀមរាបហើយ!​

សម្រាប់តម្លៃសំបុត្រចូលទស្សនាវិញគឺពិសេសតែម្តង៖ ចំពោះសំបុត្រកុន 2D គឺ តម្លៃត្រឹមតែ 2 ដុល្លារ រីឯ សំបុត្រប្រភេទ 3D គឺតម្លៃ 3 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ ដែលតម្លៃនេះ គឺសម្រាប់តែកំឡុងពេលការបើកសាកល្បងតែប៉ុណ្ណោះ។

ដូចនេះ កុំភ្លេចហៅមិត្តភ័ក្តនិងគ្រួសារអ្នកទៅទស្សនារឿងនៅរោងភាពយន្តលេជេន សាខា​ ហេរីថេក វ៉ក (Legend Heritage Walk ) ខេត្តសៀមរាបទាំងអស់គ្នា!

តើលោកអ្នកបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយឬនៅសម្រាប់ការទទួលយកនូវបទពិសោធន៍ថ្មីជាមួយនឹងលេជេនហេរីថេក វ៉ក (Legend Heritage Walk )?

អ្នកណាៗក៏ទៅលេជេនដែរ!!
#LetsGoLegend

Click Here to visit our official page: https://www.facebook.com/LegendHeritageWalk/