ទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ដ៏ពិសេសក្នុងការទស្សនាខ្សែភាពយន្តល្បីៗនៅរោងភាពយន្ត លេជេន។ ឥលូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបាននូវការផ្ដល់ជូនជាពិសេសពីរោងភាពយន្តលេជេន និង Grab។

រាល់ការធ្វើដំណើរមករោងភាពយន្តលេជេនជាមួយ Grab និងរីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ ៨,០០០រៀល សម្រាប់ការជិះ ៦ដង ជាមួយប្រូម៉ូកូដ LEGEND។

សុពលភាពសម្រាប់ការធ្វើដំណើរនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាប រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ និងសម្រាប់អ្នកប្រើថ្មីតែប៉ុណ្ណោះ។

នៅចាំអីទៀត? កក់ការធ្វើដំណើរជាមួយ Grab ឥឡូវនេះដើម្បីទៅទស្សនារឿងនៅរោងភាពយន្តលេជេនទាំងអស់គ្នា។

Legend

អ្នកណាៗក៏ទៅលេជេនដែរ!!!

Click Here to visit our official website: https://www.legend.com.kh