ការបង្កើតបទចំរៀង Original កាន់តែមានការរីកចំរើនជាលំដាប់ នាពេលសព្វថ្ងៃនេះ មិនថាតារាចំរៀងថ្មី ចាស់ ពួកគាត់ កំពុងតែស្វះស្វែង រិះរក បទចំរៀង Original រៀងៗខ្លួន។ ទន្ទឹមនឹងនេះលោកសាន ផានិត តារា ចំរៀង ដែលបាត់បានមុខមួយរយះមកហើយ នោះ បានវិលត្រឡប់មកជាមួយនូវបទចំរៀងថ្មី ២ បទ របស់គាត់ផងដែរ។  ចាំកាលទៀត ស្តាប់កំសាន្តជាមួយគ្នា៖

San phanith / p - nith Facebook Page
San phanith / p – nith Facebook Page
San phanith / p - nith Facebook Page
San phanith / p – nith Facebook Page

https://www.youtube.com/watch?v=4jQP0bjiDnM

ប្រភពពី YouTube Channel Mystery Of Love

https://www.youtube.com/watch?v=KjlRvLuptH8

ប្រភពពី YouTube Channel Mystery Of Love