នាពេល​បច្ចុប្បន្ន បច្ចេកវិទ្យា​​កំពុង​​មាន​​​ការវិវឌ្ឍ ​​ទៅមុខ​ឥត​ឈប់ ទាំងការច្នៃប្រឌិត មុខងារ ពិសេសៗ ដូចជា ឧស្សាហកម្ម រថយន្ត ដែលអាចមានការ បង្កើតថ្មីទំនើបជាទីបំផុត ។ ពួកគេអាចរួមបញ្ចូល ទាំង លក្ខណៈពិសេស ប្រព័ន្ធ សុវត្ថិភាព,ភាពប្រសើរឡើងនូវការបង្កើតរចនាបទថ្មី ។ ខាងក្រោមនេះ គឺជា បញ្ជីចំណាត់ថ្នាក់ដែលអាច រំពឺងទុកថាអាចនឹងក្លាយជា​រថយន្តលក្ខណះពិសេសនាពេលអនាគត។​ ចង់ដឹងថាតើទំនើបដល់កំរិតណាទស្សនាវីដេអូ ខាងក្រោម :

ប្រភពពី YouTube Channel WatchMojo.com

5. Car innovation

Car Innovation

4. Car Innovation

Car Innovation

3. Car Innovation

Car Innovation

2. Bugatti

Bugatti

1. Car innovation

Top-10-car-innovations