ពិបាកគិតមិនដឹងថាត្រូវទៅញ៉ាំអីនៅណាអោយបានឆ្ងាញ់មាត់ ហើយអាចមានអីញ៉ាំគ្រប់មុខមែនអត់? ឈប់គិត ឈប់ពិបាកចិត្តទៅ រឿងប៉ុណ្ណឹងសោះមានអីជាបញ្ហា ព្រោះថាអោយតែបានមកដល់ហាង ពិភពសាច់អាំង168 ប៊ូហ្វេ (សាខា271) ធានាថាពេញចិត្តស្ដូកហ្មងហើយ។

ហាង ពិភពសាច់អាំង168 ប៊ូហ្វេ (សាខា271)
ហាង ពិភពសាច់អាំង168 ប៊ូហ្វេ (សាខា271)
ហាង ពិភពសាច់អាំង168 ប៊ូហ្វេ (សាខា271)

និយាយទៅ គឺថាញ៉ាំបានម៉ាសេរី ដោយម្នាក់តម្លៃត្រឹមតែ២៦៨០០៛តែប៉ុណ្ណោះ មានគ្រឿងសមុទ្រស្រស់ៗ សាច់ច្រើនមុខ ចង់ញ៉ាំជាអាំងក៏បាន ញ៉ាំជាស៊ុបក៏បានអាចដាក់បានម៉ាតឹងពោះអត់មានអ្វីត្រូវខ្វល់ហ្មង។ អ្វីដែលពិសេសទៀតនោះក៏មានប្រម៉ូសិនពិសេសដោយមកញ៉ាំ ១០នាក់ ហ្វ្រីម្នាក់, ១៥នាក់ ហ្វ្រីម្នាក់ និងស្រា ១ថូតូច, សម្រាប់ចាប់ពី៣០នាក់ឡើងទៅ ហ្វ្រី៣នាក់ និងស្រា ១ថូធំ ចំពោះការប្រម៉ូសិននេះមានចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ នេះតទៅ។

ហាង ពិភពសាច់អាំង168 ប៊ូហ្វេ (សាខា271)
ហាង ពិភពសាច់អាំង168 ប៊ូហ្វេ (សាខា271)
ហាង ពិភពសាច់អាំង168 ប៊ូហ្វេ (សាខា271)

ណ៎ក តម្លៃក៏ធូរថ្លៃហើយមានរបស់ញ៉ាំមិនចេះខ្វះ និងមានប្រម៉ូសិនថែមៗជូនយ៉ាងហ្នឹងៗហើយ រំលងមិចបានទៅ។ មើលសារេ ណាត់ដៃគូរដ៏ពូកែញ៉ាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកណា ញ៉ាំអោយណាណីម្ដងមើល៎ ម្នាក់២៦៨០០៛សោះ មកលឿនៗមកណា៕

ហាង ពិភពសាច់អាំង168 ប៊ូហ្វេ (សាខា271)
ហាង ពិភពសាច់អាំង168 ប៊ូហ្វេ (សាខា271)
ហាង ពិភពសាច់អាំង168 ប៊ូហ្វេ (សាខា271)
ហាង ពិភពសាច់អាំង168 ប៊ូហ្វេ (សាខា271)
ហាង ពិភពសាច់អាំង168 ប៊ូហ្វេ (សាខា271)
ហាង ពិភពសាច់អាំង168 ប៊ូហ្វេ (សាខា271)
ហាង ពិភពសាច់អាំង168 ប៊ូហ្វេ (សាខា271)
ហាង ពិភពសាច់អាំង168 ប៊ូហ្វេ (សាខា271)
ហាង ពិភពសាច់អាំង168 ប៊ូហ្វេ (សាខា271)
ហាង ពិភពសាច់អាំង168 ប៊ូហ្វេ (សាខា271)
ហាង ពិភពសាច់អាំង168 ប៊ូហ្វេ (សាខា271)
ហាង ពិភពសាច់អាំង168 ប៊ូហ្វេ (សាខា271)

ហាង ពិភពសាច់អាំង168 ប៊ូហ្វេ (សាខា271)
លេខទូរសព្ទ៖ 093 49 49 11 / 097 8888 859
ទីតាំង៖ ស្ថិតនៅលើផ្លូវ២៧១ ជិតភ្នំពេញស្ពតក្លឹប រឺ ផែនទី ចុចទីនេះ

វីដេអូ៖