កំពុងស្វែងរកហាងកាហ្វេបើកដំណើរ ២៤ ម៉ោងមែនទេ? មានការងារបន្ទាន់ធ្វើបង្ហើយ ឬមានកិច្ចការសាលាត្រូវធ្វើជុំមិត្តភក្តិ អាចមកកាហ្វេ ៥ កន្លែងនេះបាន មានបើកដំណើរការ ២៤ ម៉ោង ស័ក្តិសមសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តធ្វើការដាច់យប់។ ម៉ោះចាំ Admin ដាក់ទីតាំងឲ្យ កុំឲ្យពិបាករក។

១. Coffe Bridge 24H

រូបភាព៖ Coffee Bridge 24h
រូបភាព៖ Coffee Bridge 24h
រូបភាព៖ Coffee Bridge 24h

Coffee Bridge 24H
មាន ៣ សាខា
សាខាទី១៖ សូមចុចទីនេះ
សាខាទី២៖ សូមចុចទីនេះ
សាខាទី៣៖ សូមចុចទីនេះ

២. Neutral Cafe

Neutral Cafe
ទីតាំង៖ សូមចុចទីនេះ

៣. Coffee Today សាខាជិតវាំង

Coffee Today សាខាជិតវាំង
ទីតាំង៖ សូមចុចទីនេះ

៤. Cafe Amazon សាខាមាត់ទន្លេ

Cafe Amazon សាខាមាត់ទន្លេ
ទីតាំង៖ សូមចុចទីនេះ

៥. N’less 24h Cafe

N’less 24h Cafe
ទីតាំង៖ សូមចុចទីនេះ