នៅ​លើ​ពិភពលោក​យើង​នេះ​មានរឿង​រាវ​ប្លែក​ជា​ច្រើន​ដែល​យើង​មិន​នឹក​ស្មាន​ដល់ ដូច​ជា​ការសាងសង់​អាគារ​ធំៗ ​ប្លែក​ៗ ផ្លូវ​ប្លែក​ៗ ស្ពាន​ប្លែក​ៗ ជាដើម ជាក់ស្តែង​មានស្ពាន​ចំនួន ​10 ដែល​មាន​រាង ប្លែក​ខុសពីស្ពានដទៃ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកដំណើរ​ឆ្លងកាត់​ស្ពាន​ទាំងនោះ​មាន​អារម្មណ៍​ស្រៀវ​ឆ្អឹងខ្នង។

1. Eshima Ohashi Bridge នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន សាងនៅក្នុងឆ្នាំ 1997 ដល់ 2004 មានប្រវែង 1,700 ម៉ែត្រ ទទឹង 11 ម៉ែត្រ

Bridge

2. Henderson Waves Bridge នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី មានប្រវែង 9 គីឡូម៉ែត្រ

Bridge

3. Dragon King Kong Bridge នៅប្រទេសចិន មានប្រវែង 185​ ម៉ែត្រ ទទឹង 22 ម៉ែត្រ

Bridge

4. The Rolling Bridge នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស បើកឲ្យដំណើរការក្នុងឆ្នាំ 2004 មានប្រវែង 12 ម៉ែត្រ

Bridge

5. Octavio Frias de Oliveira Bridge នៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីល សាងនៅក្នុងឆ្នាំ 2003 ដល់ 2008 មានប្រវែង 1,600 ម៉ែត្រ ទទឹង 11 ម៉ែត្រ

Bridge

6. Nanpu Bridge​ នៅក្នុងប្រទេសចិន សាងនៅក្នុងឆ្នាំ 1988 ដល់ 1991 មានប្រវែង 760 ម៉ែត្រ

Bridge

7. Gateshead Millennium Bridge​ នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស សាងនៅក្នុងឆ្នាំ 1998 ដល់ 2001 មានប្រវែង 126 ម៉ែត្រ ទទឹង 8 ម៉ែត្រ

Bridge

8. Slauerhoffbrug នៅក្នុងប្រទេសហូឡង់ បើកឲ្យដំណើរការក្នុងឆ្នាំ 2000 មានប្រវែង 15 ម៉ែត្រ ទទឹង 15 ម៉ែត្រ

Bridge

9. The Helix Bridge នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី បើកឲ្យដំណើរការក្នុងឆ្នាំ 2010 មានប្រវែង 280 ម៉ែត្រ

Bridge

10. Millau Viaduct នៅក្នុងប្រទេសបារាំង សាងនៅក្នុងឆ្នាំ 2001 បើកឲ្យដំណើរការក្នុងឆ្នាំ 2010 មានប្រវែង 2,460 ម៉ែត្រ ទទឹង 32.5 ម៉ែត្រ និងមានកំពស់ 343 ម៉ែត្រ

Bridge