ក្តីសុខៗនារីៗ នៅជិតបង្កើយ ឱ្យតែបានចាក់អត់ចេះខ្ជិលទេ ទំនងបែបនេះទៀត ឱ្យរំលងម្តេចបាន ងាវពុះ ទឹកត្រីកោះកុង, ងាវពុះ ទឹកអំពិលទុំ, ខ្យងពុះ ទឹកត្រីកោះកុង, ខ្យងពុះ ទឹកអំពិលទុំ, ពងទាកូនពុះ ទឹកត្រីកោះកុង, ពងទាកូនពុះ ទឹកអំពិលទុំ និយាយពីថា ជាតិណាស់ ហិរៗ បែបឆ្ងាញ់ៗ ។

ហាង MOOL
ហាង MOOL
ហាង MOOL

និយាយពីហាង MOOL រំលងមិនបាន គ្រប់មុខតែម្តងគឺថា សុទ្ធតែរបស់ឆ្ងាញ់ៗ ទំនងគ្រប់មុខ មានគ្រប់ជម្រើស ចង់ញុាំប្រហិតមានច្រើនរសជាតិ ចង់នំបុ័ងក៏បាន ចង់ងាវ ចង់ខ្យង ពងទាកូន មានជូនម៉ាកំប្លេរ ហើយ ពិសេសបងៗនារីៗ ធានាថាត្រូវចិត្តស្តូកតែម្តង គឺទឹកជ្រលក់ កោះកុងហិរៗ ជាតិណាស់ ។

ហាង MOOL
ហាង MOOL
ហាង MOOL
ហាង MOOL
ហាង MOOL

ហាង MOOL – សាខាវ៉ាន់ដា
លេខទូរស័ព្ទ៖ 096 86 86 368
ផែនទី៖ https://goo.gl/maps/RgdXSEZk1w62
ទីតាំង៖ ផ្លូវក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា ជាប់ហាងម៉ូតូកាហ្វេ ផ្លូវ ៤០២ កែងផ្លូវ ១៨៥

វីដេអូ៖