ម៉ូដែលចុងក្រោយបំផុតរបស់ Onion Omega2 ជាកុំព្យូទ័រមានទំហំតូច ជាមួយតម្លៃមិនគួឲ្យជឿ 5 ដុល្លារ ផលិតឡើងសម្រាប់តំរូវការអ្នកសរសេរកម្មវិធី (Code) ដើម្បីមានភាពងាយស្រួល និងងាយស្រួលក្នុងការតេស្តកម្មវិធី (Code) និងផ្សេងៗទៀត Onion Omega2 មាន CPU ល្បឿន 580 Mhz, ម៉េម៉ូរី 64MB និងមានអង្គផ្ទុកទិន្នន័យ 16MB  ហើយ Onion Omega2 ភ្ជាប់នៅបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតឥតខ្សែ (wifi) និងមុខងាផ្សេងៗទៀត។

Onion Omega2 Onion Omega2 Onion Omega2

Onion Omega2 ដាក់ឲ្យកុម្ម៉ង់ជាសាធារណៈពីថ្ងៃ ២៣ សីហាខាងមុខនេះហើយ