អត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនរបស់ GPS

GPS

ថ្ងៃនេះ ក្រុមការងារ KSPG.TV នឹងណែនាំមិត្តអ្នកអានទាំងអស់គ្នាអោយស្គាល់ឧបករណ៏ម្យ៉ាងដែលមាន ឈ្មោះថា GPS។ ប្រហែល ជាមានមិត្តចំនួនធ្លាប់ស្គាល់ នឹងកំពុងតែប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៏នេះផងដែរ។ ហើយក៏ប្រហែលមានមិត្តខ្លះនៅមិនទាន់ដឹងអំពី ឧបករណ៏នេះច្បាស់នៅឡើយទេ។ មូលហេតុដែលក្រុម ការងារយើងលើកយកឧបករណ៏ GPS មកពន្យល់ គឺដោយសារតែ ឧបករណ៏ប្រភេទនេះអាចជួយការពារ យាន្តយន្តរបស់យើងបាន។ ខាងក្រោមនេះ ជាអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនរបស់ GPS៖

  1. កំណត់ទីតាំងរបស់យាន្តយន្ត

ឧបករណ៏ GPS អាចអោយយើងដឹងអំពីទីតាំងយាន្តយន្តរបស់យើងទោះនៅកន្លែងណាក៏ដោយ។

GPS Maps
GPS Maps
  1. រក្សាទុកនៅទិន្នន័យទីតាំងដែលធ្លាប់ទៅ

អាចអោយយើងដឹងថាយាន្តយន្តរបស់យើងត្រូវបានជិទៅណាខ្លះ នៅពេលដែលយើងអោយគេខ្ចី។

GPS Records
GPS Records
  1. ផ្តាច់ប្រពន្ធ័ភ្លើងរបស់យាន្តយន្ត

ក្នុងករណីដែលមានចោរលួចយាន្តយនរបស់យើង គឺយើងអាចបញ្ជាតាមទូរសព្ទក្នុងការពន្លត់ម៉ាស៊ីន យាន្តយន្ត ដោយមិនគិតចំងាយទាំងអស់។

GPS Cut off Oil
GPS Cut off Oil
  1. Call និង SMS មកម្ចាស់ GPS

ក្នុងករណី GPS ត្រូវគេកាត់ម្តាច់ នោះវានឹង Call ឫ SMS ទៅកាន់លេងទូរសព្ទរបស់ម្ចាស់ GPS ដើម្បីផ្តល់ ដំណឹងដល់ម្ចាស់ថាមាន គេលួចកាត់ GPS របស់ខ្លួនហើយ។

ខាងលើនេះ គឺជាអត្ថប្រយោជន៏មួយចំនួនរបស់ GPS ដែលអាចជួយការពារយាន្តយន្តរបស់លោកអ្ន កបាន។ បើចង់ដឹង ពត៌មាន លំអិតអាចទាក់ទង Sambath Security System តាមរយៈ 081233933 ដែលខាងគាត់មានជំនាញទៅលើឧបករណ៏ GPS នេះតែម្តង។