ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃសម្រាប់ស្ត្រីមេផ្ទះគ្រប់រូបច្បាស់ជាមានអារម្មណ៍តានតឹងណាស់ហើយពេលនឹកគិតដល់រឿងរកមុខម្ហូបធ្វើសម្រាប់គ្រួសារ។ ថ្ងៃនេះAdmin មានមុខម្ហូប និងបង្អែមចំនួន ៤មុខសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើញ៊ាំបាន ដោយមានបង្ហាញទាំងគ្រឿងផ្សំនិងរបៀបធ្វើយ៉ាងលម្អិតដែលមាននៅខាងក្រោមនេះ៖

មុខម្ហូប សម្លការីខៀវសាច់មាន់

👉 របៀបធ្វើ៖ ចុចទីនេះ

សម្លការីខៀវសាច់មាន់
សម្លការីខៀវសាច់មាន់
សម្លការីខៀវសាច់មាន់
សម្លការីខៀវសាច់មាន់

មុខម្ហូប កាពិផាវ

👉 របៀបធ្វើ៖ ចុចទីនេះ

កាពិផាវ
កាពិផាវ
កាពិផាវ

បង្អែមចាប់ឆាយ

👉 របៀបធ្វើ៖ ចុចទីនេះ

បង្អែមចាប់ឆាយ
បង្អែមចាប់ឆាយ
បង្អែមចាប់ឆាយ
បង្អែមចាប់ឆាយ

បង្អែមបាយដំណើបខ្នុរ

👉 របៀបធ្វើ៖ ចុចទីនេះ

បង្អែមបាយដំណើបខ្នុរ
បង្អែមបាយដំណើបខ្នុរ
បង្អែមបាយដំណើបខ្នុរ
បង្អែមបាយដំណើបខ្នុរ