កុំភ្លេចរង់ចាំទស្សនារឿង Independence Day​ 2 Resurgence

ការពី២០ឆ្នាំមុន យើងទាំងអស់គ្នាប្រាកដជាធ្លាប់បានមើលរឿង Independent Day វគ្គ 1 រួចមកហើយ ដែលពេលនោះមនុស្សភពក្រៅបានព្យាយាមបំផ្លាញ់ពិភពលោក ប៉ុន្តែមិនបានសម្រេច។

Independence Day 2 Resurgence
Independence Day 2 Resurgence
Independence Day 2 Resurgence
Independence Day 2 Resurgence

ឥឡូវពួកមនុស្សភពក្រៅបានត្រលបមកវិញ នឹងព្យាយាមបំផ្លាញ់ពិភពលោកសារជាថ្មី។ មនុស្សលើ ពិភពលោកបានព្យាយាមបង្កើតកម្មវិធីសំរាប់ការពារពិភពលោក ប៉ុន្តែនូវតែមិនអាចការពារបាន។ ដូច្នេះ គឹមានតែយុវជនមួយក្រុមដែលមានភាពក្លាហាន និងអង់អាចធ្វើការប្រយុទ្ធជាមួយមនុស្សភពក្រៅ។ តើយុវជនមួយក្រុមនោះអាចការពារពិភពលោក បានដែរ ឫទេ?