ភាគច្រើនលឺគេថាកូនពៅ មិនសូវចេះធ្វើម្ហូបទេមែនអត់? តោះ កុំអោយគេថាយើងទៀត កូនពៅទាំងប្រុសទាំងស្រី ម៉ោះមករៀនធ្វើម្ហូបជាមួយAdmin ចាំAdmin បង្រៀនពីរ បីមុខទុកធ្វើញ៉ាំជុំគ្រួសារ ដើម្បីបង្ហាញថាយើងចេះធ្វើម្ហូបហើយ😁។

មុខម្ហូបទី១ ប្រហុកខ្ទិះ

សម្រាប់របៀបធ្វើ ចុចទីនេះ

ប្រហុកខ្ទិះ

មុខម្ហូបទី២ បាយឆាកាពិ

សម្រាប់របៀបធ្វើ ចុចទីនេះ

បាយឆាកាពិ

មុខម្ហូបទី៣ សម្លការីខៀវសាច់មាន់

សម្រាប់របៀបធ្វើ ចុចទីនេះ

សម្លការីខៀវសាច់មាន់

មុខម្ហូបទី៤ ឆាការីគ្រឿងសមុទ្រ

សម្រាប់របៀបធ្វើ ចុចទីនេះ

ឆាការីគ្រឿងសមុទ្រ