បញ្ចុះតម្លៃ 50% សម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅនិងមក ពីរោងភាពយន្តលេជេនអេដិន (Legend Eden) ជាមួយនឹង Grab

អស់បារម្ភហើយ! សម្រាប់លោកអ្នកដែលអញ្ជើញទៅទស្សនារឿងនៅរោងភាពយន្តលេជេនអេដិន (Legend Eden) និង លោកអ្នកដែលតែងតែប្រើប្រាស់នូវការធ្វើដំណើរជាមួយ Grab

ឥលូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបាននូវការផ្ដល់ជូនជាពិសេសពីរោងភាពយន្តលេជេន និង Grab

រាល់ការធ្វើដំណើរទៅនិងមកពីរោងភាពយន្តអេដិន (Legend Eden) ជាមួយ Grab អ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 50% សម្រាប់ការធ្វើដំណើរ ២ដង (រហូតដល់ ៨,០០០រៀល) ដោយគ្រាន់តែបញ្ចូលប្រូម៉ូកូដ LEGENDEDEN ទៅក្នុងការកក់ការធ្វើដំណើររបស់លោកអ្នក

ការផ្ដល់ជូននេះសម្រាប់ GrabSUV JustGrab GrabBike និង GrabTukTuk តែប៉ុណ្ណោះ និងមានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨។

នៅចាំអីទៀត? កក់ការធ្វើដំណើរជាមួយ Grab ឥឡូវនេះដើម្បីទៅទស្សនារឿងនៅលេជេនអេដិន (Legend Eden)ទាំងអស់គ្នា

អ្នកណាៗក៏ទៅលេជេនដែរ!!!

Click Here to visit our official website: https://www.legend.com.kh