ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះភ្លៀងនោះភ្លៀង ឲ្យតែល្ងាចឡើងដឹងតែ ប្រាវៗឡើងចង់លិចផ្លូវអស់ហើយ។ រកតែឃ្លាន ចង់ចេញទៅញ៉ាំអីក៏ពិបាកដែរ! បើពិបាកអ៊ីចឹង ចង់ប្តូរមកធ្វើអីញ៉ាំនៅផ្ទះខ្លួនឯងវិញ ជាពិសេសមេឃត្រជាក់ៗ បើបាកហុតស៊ុប ឬសម្លក្តៅៗ មិនដឹងឆ្ងាញ់ម៉េចទេ។ ម្ហូបទឹកៗ ៥ មុខនេះ ធ្វើញ៉ាំមេឃត្រជាក់ៗត្រូវម៉ាចហ្មឹង៖

១. នំបញ្ចុកខួរក្តាម

សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីមើលពីរូបមន្តធ្វើ

២. ស៊ុបពងទាកូន

សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីមើលពីរូបមន្តធ្វើ

៣. សម្លប្រហើរទំពាំង

សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីមើលពីរូបមន្តធ្វើ

៤. ហ្វឺ

សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីមើលពីរូបមន្តធ្វើ

Special bowl of beef noodle soup is priced at 50,000 VND.  Bowl of vermicelli and ingredients.  Guests should consider choosing the appropriate bowl type.  /// Photo: Trinh Thanh

៥. បបរលតឆ្អឹងជំនី

សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីមើលពីរូបមន្តធ្វើ