​ថ្ងៃអាទិត្យទំនេររៀនធ្វើរបស់ ៤ មុខញ៉ាំមើល ទុកបានយូរថ្ងៃទៀតណា

អាហារ ៤ មុខធ្វើទុកញ៉ាំបានយូរ

0
1967

ដល់​ថ្ងៃ​សម្រាក​​ យក​ល្អ​គួរ​ធ្វើ​របស់ ៤ មុខ​នេះ​ទុក​ញ៉ាំ​ឲ្យ​ហើយ​ ព្រោះ​អាច​ដោះ​ទាល់​បាន​ថ្ងៃ​ធ្វើ​ការ​ឬ រវល់​ម្តង​ៗ​ដែរ​។​

១. ពង​ទា​ប្រៃ​

ចុច​លើ​រូប​ដើម្បី​មើល​រូបមន្ត​ធ្វើ

២. ជ្រក់​ត្រសក់​ស្រូវ

ចុច​លើ​រូប​ដើម្បី​មើល​រូបមន្ត​ធ្វើ

៣. ផ្អក​អង្ករ​លីង​ជ្រូក​បី​ជាន់

ចុច​លើ​រូប​ដើម្បី​មើល​រូបមន្ត​ធ្វើ

៤. ម៉ាំ​ល្ហុង

ចុច​លើ​រូប​ដើម្បី​មើល​រូបមន្ត​ធ្វើ

Khat Pisey