សម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកម្នាក់ៗ បើមិនចេញក្រៅផ្ទះដើរលេងទេគឺអផ្សុកណាស់មែនអត់? មកនេះAdmin ជួយកាត់បន្ថយកុំអោយធុញ ច្នៃពេលទំនេរមកជាចំណេះវិញម្តង មោះបង្អែម ៨មុខ មិនចាំបាច់មានជំនាញចុងភៅ រូបមន្តមានស្រាប់ ធានាថាឆ្ងាញ់!

១.បង្អែមលតខៀវ

👉សូមចុចលើរូបដើម្បីមើលរូបមន្តធ្វើ

២.បង្អែមពងមាន់នំអ៊ី

👉សូមចុចលើរូបដើម្បីមើលរូបមន្តធ្វើ

៣.បង្អែមបាញ់ចាណឺក

👉សូមចុចលើរូបដើម្បីមើលរូបមន្តធ្វើ

៤.បង្អែមបបរពោត 

👉សូមចុចលើរូបដើម្បីមើលរូបមន្តធ្វើ

៥.បង្អែមបបរត្នោត 

👉សូមចុចលើរូបដើម្បីមើលរូបមន្តធ្វើ

៦.បង្អែមចេកខ្ទិះ

👉សូមចុចលើរូបដើម្បីមើលរូបមន្តធ្វើ

៧.បង្អែមពងមាន់

👉សូមចុចលើរូបដើម្បីមើលរូបមន្តធ្វើ

៨.បង្អែមតៅស៊ន

👉សូមចុចលើរូបដើម្បីមើលរូបមន្តធ្វើ